QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường An Bình, thành phố Dĩ An.

                           

343,27 ha                 2020

Vị trí:

Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch:

Phòng Quản lý đô thị thành phố Dĩ An

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch:

Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An

Quyết định phê duyệt:

Quyết định số 5879/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 

Mô tả dự án 

  • Mục tiêu:

+ Tiếp tục triển khai cụ thể hóa đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Dĩ An đến năm 2040; cập nhật chương trình phát triển đô thị của tỉnh, thị xã, các quy hoạch ngành đã được phê duyệt sau đồ án quy hoạch phân khu được duyệt;

+ Kế thừa những định hướng hợp lý và điều chỉnh các bất cập trong đồ án quy hoạch phân khu đã duyệt cho phù hợp với hiện tại, làm cơ sở để chỉnh trang, quản lý xây dựng, trật tự đô thị;

+ Định hướng tổ chức, xác lập phân khu chức năng lại một số khu vực rõ ràng cụ thể (quy mô diện tích, quy mô dân số, chỉ tiêu sử dụng đất,...) đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân cũng như việc tiếp tục triển khai quy hoạch thống nhất, đồng bộ theo các giai đoạn phát triển đô thị;

+ Làm cơ sở thực hiện các dự án quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư, các kế hoạch thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi nhằm kêu gọi đầu tư trong quá trình phát triển đô thị.

  • Yêu cầu phát triển đô thị:

Đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển đô thị được nêu trong đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Dĩ An đến năm 2040 được phê duyệt theo Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 20/09/2018. Trong đó, điều chỉnh quy hoạch phân khu phường An Bình cần tuân thủ các yêu cầu sau đây:

+ Điều chỉnh thống nhất, đồng bộ mạng lưới giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở định hướng của đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Dĩ An đã được duyệt;

+ Định hướng quy hoạch, phát triển phường An Bình phải đảm bảo cho đô thị Dĩ An phát triển theo đúng các giai đoạn nâng cấp đô thị đã xác định trong đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung, cụ thể là:

  - Trước năm 2020, Dĩ An đạt các tiêu chí đô thị loại II.

  - Đến năm 2030, Dĩ An đạt tiêu chí đô thị loại I.

  - Đến năm 2040 là đô thị hoàn chỉnh; phát triển bền vững.

  • Tính chất khu quy hoạch:

Theo Quyết định số 2614/QĐ-UBND, phường An Bình thuộc khu đô thị số 1 là khu đô thị trung tâm với tính chất là trung tâm của thành phố Dĩ An có thế mạnh về phát triển thương mại, dịch vụ, ở hỗn hợp. Phát triển đô thị theo mô hình “Đô thị nén” mật độ cao đồng thời có các khu vực phát triển mật độ trung bình.

Nhóm thiết kế

  • Chủ nhiệm đồ án:

​+ Ths.KTS Nguyễn Minh Trung

  • Chủ trì đồ án:

+ KTS Lê Huỳnh Thảo Nguyên

+ KS Huỳnh Văn Huy

  • Tham gia thực hiện:

+ KTS Võ Quốc An

+ KS Đoàn Phát Lợi.

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường An Bình, thành phố Dĩ An. Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường An Bình, thành phố Dĩ An. Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường An Bình, thành phố Dĩ An.

Dự án khác

0274 2220771 zalo