EN | VI

Quy hoạch chung - Quy hoạch vùng

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Tân Uyên đến năm 2040

                           

19.175,72 ha            2020

Vị trí:

Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch:

Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên

 

Mô tả dự án 

Năm 2012, Quy hoạch chung xây dựng đô thị Nam Tân Uyên đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 13/07/2012. Theo Điều 46 Luật quy hoạch đô thị quy định “Quy hoạch đô thị phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn của địa phương, thời hạn rà soát định kỳ đối với quy hoạch chung là 5 năm kể từ ngày quy hoạch đô thị được phê duyệt”. Quy hoạch chung thị xã Tân Uyên được duyệt năm 2012 đến nay đã hơn 5 năm cần phải được rà soát lại trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của tỉnh với các định hướng lớn của vùng và quốc gia cũng đã ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sự phát triển của thị Tân Uyên, các định hướng đó cụ thể là :

  • Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống đô thị quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn 2050;
  • Quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam;
  • Quy hoạch Vùng TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn 2050;
  • Quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hồ Chí Minh;
  • Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương;
  • Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đã được phê duyệt mở ra nhiều cơ hội cho Tân Uyên nâng cao vị thế của mình;
  • Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
  • Các quy hoạch ngành (giao thông, giáo dục, thương mại dịch vụ, văn hóa, cấp điện, công nghiệp, cấp nước, các đề án chuyên ngành ….)
  • Các xu hướng mới về phát triển đô thị như: đô thị nén, đô thị thông minh, đô thị xanh (theo Chiến lược phát triển kinh tế xanh của Chính phủ), biến động về điều kiện khí hậu, địa chất, thuỷ văn…

Trong những năm gần đây tốc độ đô thị hóa của thị xã Tân Uyên rất mạnh, dân số thị xã tính đến 31/12/2019 đã là 398.546 người. Trong khi dự báo dân số thị xã Tân Uyên trong quy hoạch được duyệt năm 2012 thì đến năm 2020 là khoảng 270.000 người; đến năm 2030 khoảng 400.000 người. Vậy hiện nay dân số đã vượt so với mức dự báo của quy hoạch cũ. Do đó, cần phải dự báo lại quy mô dân số tương ứng với tình hình thực tế của địa phương. Trên cơ sở đó, tính toán lại quỹ đất phát triển và các chỉ tiêu kinh tế hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phù hợp.

Bên cạnh đó, các yếu tố mới phát sinh do nhu cầu phát triển KT-XH địa phương cũng đã làm diện mạo của thị xã thay đổi khác so với quy hoạch chung được duyệt năm 2012 như thu hút nhiều dự án đầu  tư trên lĩnh vực nhà ở, dịch vụ thương mại, công nghiệp, cảng sông – logistics, du lịch,… Đây là những cơ hội mới tạo thêm động lực phát triển đô thị. 

Sau khi quy hoạch chung được duyệt năm 2012, thị xã cũng đã triển khai lập các quy hoạch phân khu các phường, quy hoạch nông thôn mới các xã nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung và phủ kín quy hoạch trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý hoạt động xây dựng, phần lớn đến từ các hoạt động kinh tế, xã hội có nhiều biến động dẫn đến một số nội dung trong các đồ án quy hoạch phân khu và nông thôn mới bất cập so với đồ án quy hoạch chung được duyệt năm 2012. Để đảm bảo tính khả thi của đồ án quy hoạch, tạo sự đồng bộ thống nhất giữa các quy hoạch và các dự án làm cơ sở cân đối, tính toán lộ trình triển khai cụ thể cho từng giai đoạn; UBND tỉnh đã có chủ trương Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Tân Uyên nhằm xây dựng chiến lược phát triển toàn diện và lâu dài, tạo động lực mới cho sự phát triển đến năm 2040.

Nhóm thiết kế

Chủ nhiệm đồ án: Ths.KTS. Nguyễn Minh Trung 
Chủ trì đồ án: 
KTS. Lê Hồ Hoàng Trúc
KTS. Trương Tiến Đạt
KTS. Nguyễn Thị Vương Kỳ
KTS. Võ Quốc An

KTS. Lê Huỳnh Thảo Nguyên
KTS. Nguyễn Thị Minh Trang

KS. Huỳnh Văn Huy
KS. Đoàn Phát Lợi
KS. Nguyễn Quốc Hưng
KS. Vũ Nhật Tân
CNMT. Đàm Thị Thủy

 

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Tân Uyên đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Tân Uyên đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Tân Uyên đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Tân Uyên đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Tân Uyên đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Tân Uyên đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Tân Uyên đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Tân Uyên đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Tân Uyên đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Tân Uyên đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Tân Uyên đến năm 2040 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Tân Uyên đến năm 2040

Dự án khác