QUY HOẠCH CHUNG-QUY HOẠCH VÙNG

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Hiếu Liêm đến năm 2030

                           

4.549,63 m²                2019

Vị trí:

Xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư:

Ủy ban nhân dân xã Hiếu Liêm

Mô tả dự án 

Lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Hiếu Liêm nhằm cập nhật các quy hoạch cấp trên có liên quan đến xã Hiếu Liêm như quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội; quy hoạch giao thông, các quy hoạch chi tiết của các dự án trên địa bàn xã; Cập nhật nội dung của các thông tư, quyết định và các văn bản hướng dẫn mới của Bộ ngành và của tỉnh Bình Dương liên quan đến nội dung đồ án quy hoạch chung nông thôn; Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm xây dựng xã nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; Xây dựng định hướng phát triển cho xã từ nay đến năm 2030 phù hợp với tình hình phát triển thực tế, khai thác được các tiềm năng sẵn có, phù hợp với định hướng phát triển của huyện.

Dựa vào các yếu tố hiện trạng kinh tế xã hội, các tiềm năng của địa phương cũng như định hướng phát triển chung của huyện Bắc Tân Uyên, đồ án xác định trong giai đoạn định hướng đến năm 2030 xã Hiếu Liêm sẽ là xã nông nghiệp nông thôn với cơ cấu kinh tế nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo. Ngoài ra tại xã Hiếu Liêm có thể kết hợp phát triển du lịch với nông nghiệp để khai thác hết tiềm năng của xã và phát triển kinh tế.

Nội dung chính là thực hiện nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã nhằm đảm bảo đáp ứng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn và định hướng phát triển của xã.

Nhóm thiết kế

Chủ nhiệm đồ án: Ths.KTS. Nguyễn Minh Trung 
Chủ trì đồ án: KTS. Lê Huỳnh Thảo Nguyên

KTS. Đỗ Văn Phi Hùng
CNMT Đàm Thị Thủy
KS. Đoàn Phát Lợi

KS. Huỳnh Văn Huy

 

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Hiếu Liêm đến năm 2030

Dự án khác

0274 2220771 zalo